Sunday, September 5, 2010

ITEM VBB 068 : VTG HAWAII SHIRT 1982's 50-50(KAIN PASIOR)

BRAND : HAWAII 82 (PANAS LG  BEB BRU KELUAQ GUNI SMLM?
TAG     :  ???
SAIZ   : M
RM     : RM30

1 comment: